הצהרת פרטיות

הצהרת פרטיות

הצהרת פרטיות זו מתארת את המידע אשר ייאסף ע"י תרו תעשיה רוקחית בע"מ וכן חברות הבת שלה והחברות המסונפות לה (ביחד, "תרו") בעת ביקור המשתמש באתר של תרו ואופן השימוש במידע.

תרו לא תאסוף מידע אודותיך המאפשר זיהוי אישי אלא אם כן מידע כזה יינתן מרצונך. לידיעתך, אם תחליט לא לספק מידע המאפשר זיהוי אישי אשר יתבקש באמצעות האתר יתכן ולא יעלה בידך לקבל מידע מסוים באתר.

על המשתמשים לדעת כי יתכן ומידע או נתונים ייאספו במהלך הפעילות הרגילה של שרות האינטרנט של תרו באמצעות השימוש ב – "עוגיות" ("cookies").

האתר משתמש ב"עוגיות" לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. "עוגיות" הן קבצי טקסט שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי תרו. חלק מה"עוגיות" יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות יישמרו על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. אם אינך רוצה לקבל "עוגיות" תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך ניתן להשתמש בקובץ ה"עזרה" של הדפדפן. זכור עם זאת, שניטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר תרו.

המדיניות האמורה הינה בתוקף נכון ליום 01 בספטמבר 2002.
תרו שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המדיניות לעיל בכל עת.
אין מטרת ההודעה והמדיניות דלעיל ליצור, ואינן יוצרות, זכויות חוזיות או אחרות כלשהן ביחס לגורם כלשהו.